Regulamin

Regulamin konkursu "FOTO-droga do szkoły”


§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "FOTO-droga do szkoły" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2
Uczestnictwo

 1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które w okresie jego trwania będą miały ukończone 13 lat jednak nie więcej niż 16 lat i są uczniami gimnazjum na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu Technikum TEB Edukacja wśród uczniów gimnazjum poprzez popularyzowanie kształcenia w Technikum TEB Edukacja.

 

§3
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 15.02.2017 roku do 30.04.2017 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
  • Spełniać kryterium określone w § 2 ust. 1 Regulaminu,
  • Zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: technikum.teb.pl/konkurs
  • Wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu –poprzez udział w  konkursie i przesłanie wraz z praca konkursową skanu wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego (rodzica) osoby biorącej udział w konkursie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego również do pobrania na stronie internetowej pod adresem: technikum.teb.pl/konkurs
 3. Konkurs składa się z następujących etapów:
  • etap I polega na przesyłaniu prac konkursowych na adres mailowy konkurs@teb.pl w terminie od 08.02.2017 do dnia 28.02.2017r.włącznie lub wrzuceniu zdjęcia na swój profil instagramowy z hasztagiem #fotodrogadoszkoły. Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę konkursową spośród prac konkursowych przesłanych w trakcie trwania I etapu konkursu, najlepiej oddającą klimat tematu „FOTO-droga do szkoły”, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 3 ust. 6 i §  4 ust. 2. Zgodnie z § 4 ust. 1. komisja nagrodzi jednego laureata nagrodą.
  • Eetap II polega na przesyłaniu prac konkursowych na maila konkurs@teb.pl w terminie od 01.03.2017 do dnia 31.03.2017r. włącznie lub wrzuceniu zdjęcia na swój profil instagramowy z hasztagiem #fotodrogadoszkoły.  Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę konkursową spośród prac konkursowych przesłanych w trakcie trwania II etapu konkursu, najlepiej oddającą klimat tematu „FOTO-droga do szkoły”, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 3 ust. 6  i § 4 ust. 2. Zgodnie z § 4 ust. 1. komisja nagrodzi jednego laureata nagrodą.
  • etap III polega na polega na przesyłaniu prac konkursowych na maila konkurs@teb.pl w terminie od 01.04.2017 do dnia 30.04.2017r. włącznie lub wrzuceniu zdjęcia na swój profil instagramowy z hasztagiem #fotodrogadoszkoły. Komisja Konkursowa wybierze 13 prac konkursowych, spośród prac konkursowych przesłanych w trakcie trwania I, II i III etapu konkursu, najlepiej oddających klimat tematu „FOTO-droga do szkoły” z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 3 ust. 6  i § 4 ust. 2, którym zostaną przyznane nagrody, zgodnie z § 4 ust. 1.  Spośród 13 prac konkursowych zostaną wyłonione nagrody główne dla 3, najlepszych zdaniem Komisji Konkursowej, prac.
 4. Uczestnik konkursu może przesłać łącznie maksymalnie 5 prac podczas trwania etapów I-III.  
 5. Praca w formacie jpg lub png powinna być dobra jakościowo, o wymiarach min. 800 px przy dłuższym boku.
 6. Komisja konkursowa będzie oceniała przede wszystkim adekwatność pracy do tematu konkursu, oryginalność ujęcia, wartość artystyczną i przekaz autorski.
 7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych prac jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie.

 

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrody przyznane przez Komisję Konkursową za prace konkursowe, które zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej oddają klimat tematyki konkursu "FOTO-droga do szkoły” to:

  Etap I:
  a) Fotografia według Langforda dla mistrzów, czyli jak osiągnąć doskonałość o wartości 99,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

  Etap II:
  a) Fotografia według Langforda dla mistrzów, czyli jak osiągnąć doskonałość o wartości 99,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

  Etap III:
  a) I miejsce – Smartfon HUAWEI Lite Dual SIM o wartości 858,99 zł brutto (słownie siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 95 zł (słownie dziewięćdziesiąt pięć złotych)
  b) II miejsce – Tablet LENOVO Tab2 A10-30F ZA0C0108PL, 10.1", 16 GB o wartości 639,00 zł brutto (słownie sześćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100),
  c) III miejsce – Dron XBLITZ Raider o wartości 222,99 zł brutto (słownie dwieście dwadzieścia dwa złote 99/100),
  d) IV-XIII miejsce – zestaw gadżetów o wartości 10,00 zł brutto(słownie dziesięć złotych 00/100)

 2. Zasady przyznania nagród:
  Nagrody przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie trzynastu prac spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, które zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej oddają klimat hasła: "FOTO-droga do szkoły" i będą spełniać wszystkie konkursowe warunki. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac konkursowych, biorąc pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu Konkursu oraz ich walory artystyczne. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów członków Komisji i jest ostateczna.
 3. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.teb.pl oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja najpóźniej do dnia 14.05.2017 roku.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na stronie www.teb.pl oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja oraz poprzez wiadomość e-mail.
 6. Nagrody zostaną dostarczone do oddziałów TEB Edukacja wybranych przez uczestników konkursu podczas wypełniania formularza konkursowego na www.technikum.teb.pl/konkurs, skąd będzie można je odebrać do dnia 19.05.2017r. Po tym terminie nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora.
 7. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podania niezbędnych danych w przypadku konieczności opłacenia przez Organizatora podatku dochodowego od nagrody.
 8. Dodatkowa nagroda pieniężna jest pobierana przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

§5
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agata Konon, Karol Przybyłka, Sława Szczepańska-Urbaniak.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
  b) wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników prac.

 

§6
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz nadesłanej pracy konkursowej na stronie www.teb.pl oraz fanpage facebook.com/technikumtebedukacja.
 4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że  wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu opublikowanego przez Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji na opublikowanie utworu na warunkach wskazanych w pkt. 3.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb-edukacja.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2017 roku.

 

Załącznik nr 1 
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na udział …………………………….., której/którego jestem przedstawicielem ustawowym w konkursie  "FOTO-droga do szkoły" organizowanym przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w konkursie " FOTO-droga do szkoły ", zgodnie z postanowieniami § 3 i 6 Regulaminu konkursu. 
Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania   
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu "FOTO-droga do szkoły" i akceptuję jego treść oraz oświadczenia z niego wynikające, w tym oświadczenia związane z prawami autorskimi.
Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię: …………………………………………….
Nazwisko: ……………………………………..
Data urodzenia: ……………………………….
Szkoła:………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….........

............................................................................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) uczestnika konkursu)


Godło RP