Regulamin

Regulamin Konkursu "TEBujemy, czyli  promujemy swoją szkołę"

§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: "TEBujemy, czyli promujemy swoją szkołę", organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez niego bądź gdy jest niepełnoletni przez jego opiekuna prawnego i zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§2
Uczestnictwo

 1. Konkurs skierowany jest do osób mających status zapisanego ucznia w technikum TEB Edukacja.
 2. Uczestnicy mogą tworzyć zespoły konkursowe liczące do 10 osób, w tym również składające się z osób pochodzących z różnych klas. Każdy zespół powinien mieć opiekuna – nauczyciela, dyrektora szkoły/oddziału lub pedagoga szkolnego, który będzie koordynował prace uczniów i ich wspierał. Jeden opiekun może pod opieką mieć kilka zespołów, które zgłoszą się do konkursu, którego dotyczy niniejszy regulamin. Zespół wyznacza także lidera zespołu – ucznia.
 3. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu techników TEB Edukacja wśród osób mających status zapisanego ucznia tych szkół oraz uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym także:
  • pozyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności, budowanie zewnętrznego i dydaktyczno-wychowawczego wizerunku szkół TEB Edukacja oraz kształtowanie dobrej opinii o nich w środowisku;
  • stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez angażowanie ich w dodatkową działalność;
  • wspieranie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych dzięki możliwości przygotowania, organizacji i realizacji konkretnych przedsięwzięć;
  • doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi oraz nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu;
  • promowanie szkoły w regionie;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz pracy projektowej;
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

 

§3
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 25.03.2017 roku do 24.06.2017 roku.
 2. Konkurs polega na przesłaniu projektu zawierającego opis i harmonogram kampanii na działania promujące wybrane technikum TEB Edukacja wśród uczniów trzecich klas gimnazjum (na przygotowanej formatce) oraz na realizacji tych działań.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 • Etap I
  • przesłanie zgłoszenia konkursowego na formularzu konkursowym, dostępnym na www.teb.pl/tebujemy wraz z projektem zgodnym z określonymi założeniami, na adres tebujemy@teb.pl do dnia 13.04.2016 roku. Ogłoszenie wyników, nastąpi w dniu 18.04.2017 roku na stronie www.teb.pl/tebujemy i będzie polegać na wyłonieniu zespołów, które otrzymają środki na realizację swoich pomysłów.
 • Etap II
  • realizacja projektów wyłonionych na I etapie konkursu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszelkie zmiany w harmonogramie lub realizacji należy zgłosić mailowo na adres tebujemy@teb.pl
  • przesłanie raportu z realizacji działań wraz z załączeniem zdjęcia i/lub filmów z przeprowadzonych działań, przez lidera zespołu do dnia 18.06.2017 roku.
  • po 19.06.2017 można kontynuować zaplanowane działania promocyjne. Ocenie będą podlegały zrealizowane działania oraz opis kontynuacji działań, który należy uwzględnić w przesłanym raporcie do 19.06.2017.
 1. Kryterium oceny będzie stanowić oryginalność i pomysłowość, zasięg oddziaływania (jedno wydarzenie, cykl wydarzeń), zaangażowanie uczniów oraz efekty działań. Działania promocyjne powinny być skierowane do uczniów trzecich klas gimnazjów.
 2. Oceniać projekty i dokonywać wyłonienia zwycięzców będzie Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora w osobach: Katarzyna Chybińska, Anna Klimaszewska, Zbigniew Klipow, Marta Bartkowiak, Karol Przybyłka.
 3. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi po zakończeniu II etapu konkursu, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w dniu 24 czerwca 2017 roku.

 

§4
Budżet na realizację działań

 1. Pula środków na realizację działań wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100), która zostanie podzielona na zespoły wyłonione podczas I etapu konkursu. Komisja Konkursowa jest uprawniona do zmniejszenia lub zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację działań konkursowych w trakcie trwania konkursu.
 2. Komisja Konkursowa finansuje projekty do kwoty 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100 ). Zespół ma prawo ubiegać się o przyznanie większego budżetu na realizację działań. Wnioski z uzasadnieniem należy kierować do Kapituły na formularzu zgłoszenia do konkursu.
 3. Budżetem przeznaczonym na realizację działań konkursowych zarządza opiekun zespołu.

 

§5
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • za zajęcie I miejsca:
   • nagroda dla szkoły kamera sportowa GOPRO Hero4 Session o wartości 1016,99 zł brutto (słownie: jeden tysiąc szesnaście złotych 99/100), karta pamięci SANDISK Extreme SDSQXVF-064G-GN6 microSDXC, 64 GB, Class 10 UHS-I U3 + adapter SD o wartości 196,99 zł brutto (słownie sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 99/100), zestaw do kamery XBLITZ Extreme/GoPro I o wartości 105,99 zł brutto (sto pięć złotych 99/100) oraz) 
   • nagroda dla każdego członka oraz opiekuna zespołu w postaci e-karty prezentowej do wykorzystania w sklepie empik.com na dowolne zakupy o wartości 150,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • za zajęcie II miejsca:
   • nagroda dla szkoły Dron OVERMAX X-Bee 7.1, kamera 2 Mpix o wartości 588,99 zł brutto, zestaw gier logiczno-zręcznościowych (Scrabble, gra logiczna Scrabble Original, Y9616, Tactic, gra rodzinna Block Out! , Łamigłówka Brainstring Houdini , Jenga, gra zręcznościowa Jenga Refresh, Kids Games, gra zręcznościowa Spadające małpki, Trefl, gra zręcznościowa Mistakos: Walka o stołki) o wartości 436,94 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści sześć złotych 94/100) oraz 
   • nagroda dla każdego członka oraz opiekuna zespołu w postaci e-karty prezentowej do wykorzystania w sklepie empik.com na dowolne zakupy o wartości 100,00 zł brutto (sto złotych i 00/100)
  • za zajęcie III miejsca:
   • nagroda dla szkoły Dron OVERMAX X-Bee 7.1, kamera 2 Mpix o wartości 588,99 zł brutto, zestaw gier logiczno-zręcznościowych (Tactic, gra rodzinna Block Out!, Jenga, gra zręcznościowa Jenga Refresh, Trefl, gra zręcznościowa Mistakos: Walka o stołki) o wartości 189,97 zł brutto (słownie sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 97/100) oraz 
   • nagroda dla każdego członka oraz opiekuna zespołu w postaci e-karty prezentowej do wykorzystania w sklepie empik.com na dowolne zakupy o wartości 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt złotych i 00/100)
 2. W celu otrzymania przez Uczestników konkursu nagrody, o której mowa w ust. 1 konieczne jest uprzednie przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu, powstałego w ramach uczestnictwa w niniejszym konkursie przez wszystkich członków zespołu będących współautorami utworu oraz wyrażenie zgody przez osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach, prezentacjach i nagraniach video zrealizowanych w ramach konkursu, na wykorzystywane i rozpowszechniane tego wizerunku przez Organizatora, wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora na stronie www oraz Facebooku, a także na dowolnych nośnikach, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator może podjąć decyzję o wydaniu nagród bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2.
 4. Wszyscy członkowie zespołów, których projekty zostały zrealizowane a nie zostały im przyznane nagrody w ramach pierwszego, drugiego bądź trzeciego miejsca otrzymają zestawy upominków.
 5. Lista zespołów, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie Fanpage technikum TEB Edukacja oraz www.teb.pl/tebujemy dnia 24.06.2017 roku.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Warunkiem przekazania nagrody, poza ust. 2, jest pisemne poświadczenie jej otrzymania.

 

§6
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy konkursu, przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu przez Organizatora, jako administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie www.teb.pl/tebujemy.
 2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.
 3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: tebujemy@teb.pl
 4. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2017 roku.

 

 

DO POBRANIA:

Wersja Regulaminu do druku >>

Załącznik nr 1 do Regulaminu >>

Załącznik nr 2 do Regulaminu >>

Formularz zgłoszeniowy >>


Godło RP