Regulamin

Regulamin konkursu fryzjerskiego TEB_Cut 2017

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kosmetycznym TEB_Cut 2017, temat przewodni „Modern Punk”, organizowanym dla uczniów techników prowadzonych przez spółkę TEB Edukacja z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

§2 Uczestnictwo

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status ucznia technikum TEB Edukacja w okresie od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia opublikowania wyników konkursu, tj. od dnia 16.10.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kształcący się na kierunkach: technik usług fryzjerskich, techniku usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional.
 3. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania aktywnych działań w obszarze kształtowania umiejętności związanych bezpośrednio z zawodem, w którym realizowany jest proces kształcenia. Tematyka zadań konkursowych jest zgodna z efektami kształcenia określonymi w programie nauczania, odpowiednio dla wskazanego zawodu.

§3 Warunki konkursu

  1. Konkurs trwa od 16.10.2017 roku do 20.11.2017 roku do godz. 12.00.
  2. Konkurs odbywa się w 3 etapach.
  3. Etap I polega na przesłaniu przygotowanej przez Uczestnika konkursu pracy konkursowej na adres e-mail: technikum@teb.pl w terminie do 6 listopada 2017 r. do godziny 23:59.
   • Praca konkursowa polega na wykonaniu fryzury, stylizacji sylwetki i makijażu zgodnie z tematem konkursu „Modern Punk”, zrealizowanych z zachowaniem techniki wykonania fryzury, zgodności stylizacji fryzury z tematem konkursu, twórczym podejściem do tematu, makijażu i stylizacji oraz ogólnego wrażenia estetycznego.

Warunkiem koniecznym jest łączne przesłanie 5 zdjęć:

    • zdjęcie portretowe (do ramion) modelki/modela przed wykonaniem fryzury i makijażu – z przodu,
    • zdjęcie portretowe (do ramion) modelki/modela po wykonaniu fryzury i makijażu – z przodu,
    • zdjęcie portretowe (do ramion) modelki/modela po wykonaniu fryzury i makijażu – z boku,
    • zdjęcie portretowe (do ramion) modelki/modela po wykonaniu fryzury i makijażu – z tyłu,
    • zdjęcie całej sylwetki modelki/modela z wykonaną fryzurą i stylizacją.

Zdjęcia powinny być dobre jakościowo, tj. jasne, kolorowe i spełniać następujące parametry:

   • kadr portretowy (pionowy, od ramion w górę) – dotyczy pierwszych 3 zdjęć, - min. szerokość: 1500 px, - min. wysokość: 1500 px,
   • format pliku: JPG.
   • zdjęcie nie może być wykonane telefonem komórkowym
   • Przesłane zdjęcia nie mogą być poddane obróbce w programach graficznych typu Adobe Photoshop, Picassa itp.
   • Modelki/modele na zdjęciach nie mogą mieć wykonanego makijażu permanentnego.
   • Charakter makijażu powinien być dopełnieniem stylizacji i być dostosowany do typu urody modelki.
 1. Wraz z przesłaniem pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan/zdjęcie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Etap II polega na umieszczeniu przez Organizatora konkursu wszystkich zgłoszonych zdjęć na fanpage technikum TEB Edukacja facebook.com/technikumtebedukacja do 8.11.2017 r.
 3. Etap III polega na głosowaniu na najlepsza pracę konkursową poprzez klikanie „lubię to” i dodawaniu komentarzy pod wybranym zdjęciem w terminie od 8.11.2017 r. do 16.11.2017 r. do godz. 12.00. Komentarze nie są wymagane.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji autentyczności głosów oddanych na poszczególne zdjęcia poprzez kliknięcie „lubię to” oraz do niepublikowania nadesłanych zdjęć, jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie. Nie będą również przyjęte zdjęcia o niskiej rozdzielczości, nieostre, ciemne, prześwietlone, które nie pozwolą na ocenę wykonanej pracy.
 5. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz, że przysługują mu autorskie majątkowe prawa do zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęcia w Internecie i przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w ust. 10 oraz celu wynikającym z tych postanowień. Organizator oświadcza również, że będąc autorem zdjęcia zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w zakresie oznaczenia zdjęcia jego 3 autorstwem, a w przypadku nabycia praw autorskich do fotografii uzyska zobowiązanie autora o tożsamej treści.
 6. Uczestnik oświadcza, iż osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku przez Organizatora w sposób przewidziany w Regulaminie oraz w przypadku przeniesienia na Organizatora praw autorskich do zdjęć wyraziły zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku tych osób w zakresie i celach określonych w ust. 10 Regulaminu. W przypadku, gdy osoby przedstawione na zdjęciu konkursowym były niepełnoletnie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że uzyskał stosowne zgody przedstawicieli ustawowych tych osób.
 7. Jeżeli oświadczenia o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej okażą się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym i w związku z tym skierowane zostaną wobec Organizatora ewentualne roszczenia osób trzecich, osoba, która nadesłała zdjęcie konkursowe, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz ureguluje wszystkie związane z tymi roszczeniami koszty. 10. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§4 Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: W konkursie zostanie przyznanych 6 nagród rzeczowych: 3 nagrody za najwyższą liczbę kliknięć „lubię to”, 3 nagrody za najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Jury. Każdy z Laureatów może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę, co oznacza, że w przypadku gdy Jury przyzna nagrodę osobie spośród 6 osób z najwyższą liczbą kliknięć „lubię to”, osoba ta otrzyma wyłącznie nagrodę przyznaną przez Jury jako nagrodę o wyższej wartości, a jej miejsce na liście osób z najwyższą liczbą kliknięć „lubię to” zajmie osoba następna w kolejności. Nagrody zostaną przyznane również 3 osobom, które zagłosują na daną pracę konkursową i zamieszczą na stronach portalu facebook.com/technikumtebedukacja najciekawszy oraz nietuzinkowy, kreatywny, twórczy komentarz uzasadniający swój wybór.
 2. Nagrody dla Uczestników konkursu, którzy zbiorą pod swoją pracą jak największą ilość kliknięć „lubię to”:
  • I miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional o wartości 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  • II miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100)
  • III miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional o wartości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
 3. Nagrody przyznane przez Jury (niezależnie od ilości kliknięć „lubię to” pod pracą konkursową) za prace konkursowe, które uzyskają od Jury najwyższą liczbę punków. Ocenie podlegać będą: techniki wykonania fryzury, zgodność stylizacji fryzury z tematem konkursu, twórcze podejście do tematu, makijaż i stylizacja oraz ogólne wrażenia estetyczne:
  • I miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional  o łącznej wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100) 
  • II miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional o wartości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100).
  • III miejsce – kosmetyki marki Schwarzkopf Professional o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).
 4. Ponadto Jury przyzna trzy nagrody w postaci kosmetyków Farmona z serii profesjonalnej o wartości 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 0/00) osobom, które napisały najciekawszy, nietuzinkowy oraz twórczy komentarz uzasadniający właściwe wykonanie makijażu i stylizacji, umieszczony pod zdjęciami konkursowymi.
 5. Wszystkie ww. nagrody w konkursie w ust. 2,3 i 4 są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe nagrody zostają przyznane wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
 6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia ww. obowiązków.
 7. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia dokumentów podatkowych.
 8. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.teb.pl dnia 20.11.2017 roku. W dniu ogłoszenia wyników konkursu nagrodzeni muszą posiadać status ucznia TEB Edukacja – z wyjątkiem osób nagrodzonych za najciekawszy i nietuzinkowy, kreatywny, twórczy komentarz.
 9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
 10. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na stronie www.teb.pl oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja
 11. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną dostarczone do siedziby Szkoły TEB Edukacja w terminie do 15.12.2017 r. Osoba nagrodzona zobowiązana jest do pisemnego poświadczenia odbioru przyznanej nagrody.  
 12. Nagrody dla osób, którym Jury przyznało nagrody za komentarz zostaną wysłane do siedziby Szkoły i będą możliwe do odbioru w sekretariacie.
 13. Nagrody nieodebrane pozostają własnością Organizatora.

§5 Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Ogólnopolska Komisja Konkursowa (zwana w Regulaminie: Jury) powołana przez Dyrektora Marketingu i Sprzedaży.
 2. W skład komisji (Jury) wchodzą: Anna Klimaszewska, Katarzyna Chybińska, Magdalena Skrzydlewska, przedstawiciel Schwarzkopf Professional
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
  • wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników zdjęć.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach przeprowadzenia niniejszego konkursu jest Organizator, tj. TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, w Poznaniu. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora
 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunku (nadesłanego zdjęcia) na stronie www.teb.pl oraz fanpage facebook.com/tebedukacja oraz facebook.com/technikumTEBEdukacja i innych fanpageach prowadzonych przez technika należące do TEB Edukacja sp z o.o.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz oświadczają iż posiadają zgodę na publikowanie wizerunku osoby uwiecznionej na pracy konkursowej (nadesłanym zdjęciu) przy ogłoszeniu wyników na stronie www.teb.pl i innych stronach należących do TEB Edukacja sp. z o.o..
 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przesłanego zdjęcia z wizerunkiem modela/modelki na potrzeby niniejszego konkursu oraz do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Organizatora, w tym jego ofertą handlową.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 2. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora pod adresem: www.teb.pl. Zmiana regulaminu nie może pogarszać sytuacji Uczestników oraz naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie.
 3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: technikum@teb.pl
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej.
 5. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2017 roku. 

 

 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie uczestnika konkursu i Modela
„Niniejszym wyrażam zgodę na udział (osoby, której jestem opiekunem prawnym)* w konkursie "TEBCut – Modern Punk" organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wizerunku, kierunku i roku nauki w celach uczestnictwa w tym konkursie, zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"

Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię: ………………………..………………………………. Nazwisko: ………………………………………………….…………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………….……………..
Miasto:…………………………………..……………………………. Telefon:……………………………………………………..………
Numer PESEL………….……………………………………..……… Data urodzenia……………………………………………..…..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

............................................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika bądź opiekuna prawnego (rodzica) w przypadku osoby niepełnoletniej) .

*należy skreślić w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba pełnoletnia


Godło RP