Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Babci/Dziadka”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji są osoby pełnoletnie, powyżej 50-go roku życia, posiadające wykształcenie średnie.
 3. Przedmiotem promocji jest koc z polaru o wartości 20 zł brutto (słownie dwadzieścia złotych brutto), który otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 5. W stosunku do Uczestników promocji Organizator odpowiada za wykonanie przez Uczestnika czynności oznaczonych w Regulaminie.

 

§2
Szczegółowe zasady promocji

 1. Promocją może być objęta osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
  a) w terminie 21-22.01.2019 r. zapisze się w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ do Akademii III Wieku w szkołach TEB Edukacja.
  b) podpisze umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia od semestru wiosennego (marzec 2019) w jednym z oddziałów TEB Edukacja.
  c) w momencie odebrania nagrody będzie słuchaczem Akademii III Wieku.        
 2. Brak spełniania warunków, o których mowa w § 2 ust 1, będzie skutkował odmową przekazania nagrody przez Organizatora.
 3. Promocją objęte są wszystkie oddziały TEB Edukacja, w których występuje Akademia III Wieku.
 4. Potwierdzeniem odebrania nagrody rzeczowej będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do nagrody.
 5. Odbiór nagrody będzie możliwy w Akademii III Wieku szkół TEB Edukacja Sp. z o.o.
 6. Nagrody zostaną wydane do końca kwietnia 2019 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania, poprzez jego wydłużenie. 

 

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 3. Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia promocji, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród osobom objętym promocją. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z udziału w konkursie oraz przez czas konieczny ze względu na realizację promocji przez Organizatora
 4. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przez uczestnika, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziale Organizatora.
 5. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 6. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 7. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

 


Godło RP