Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI "Maturzyści na start"

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej również: Akcją) jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły szkołę średnią w 2019 roku
  i w okresie trwania Akcji zapiszą się w oddziale Organizatora lub przez Internet na dowolny kierunek
  w szkole policealnej, której organem prowadzącym jest Organizator, na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (dalej: KKZ) i podejmą kształcenie (podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia) od semestru jesiennego (wrzesień 2019) w wybranym Oddziale TEB Edukacja.
 3. Przedmiotem Akcji jest Power bank ax v3556-05 – o wartości 19,59 zł brutto (dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy brutto), który otrzyma Uczestnik sprzedaży premiowej spełniający jej warunki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
 4. Udział w Akcji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w sprzedaży premiowej organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 5. W stosunku do Uczestników Organizator odpowiada za wykonanie czynności oznaczonych
  w Regulaminie.
 6. Sprzedaż premiowa trwa od 01.06.2019 r. do 15.07.2019 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu sprzedaży premiowej w trakcie jej trwania, poprzez jego wydłużenie.

§2
Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej

 1. W Akcji mogą brać udział osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
  • w trakcie trwania Akcji zapiszą się w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ na dowolny kierunek w jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o. oraz podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia od semestru jesiennego (wrzesień 2019);
  • w roku 2019 zostali absolwentami szkoły średniej i przy podpisywaniu umowy okażą świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • w dniu otrzymania power banka, mówi o tym par. 2 ust. 3, będą słuchaczami TEB Edukacja na dowolnym kierunku, na który zawarli umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia począwszy od semestru zimowego w 2019 roku.
 2. Brak spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował odmową przekazania nagrody przez Organizatora.
 3. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana najpóźniej do końca listopada 2019 r. przez sekretariat szkoły.
 4. Potwierdzeniem odebrania nagrody rzeczowej będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do nagrody.

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon, e-mail
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 7. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, a także
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 10. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 11. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do uczestnictwa w promocji. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług w ramach promocji.
 12. Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.

§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu w terminie 7 dni od dnia otrzymania nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie 
  i Oddziale Organizatora.
 6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

Godło RP