RODO - rozmowy telefoniczne

KLAUZULA INFORMACYJNA dla nagrywania rozmów telefonicznych

Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych [email protected].

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Jeśli osoba nie wyraża dobrowolnej zgody na nagrywaną rozmowę powinna zakończyć połączenie. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż rok. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usługi firmie NETIA SA.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do treści danych oraz
  • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Godło RP