Ochrona danych osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, która obsługuje stronę internetową www.teb.pl

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych [email protected]


W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Media społecznościowe

W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 2. kontaktu z Tobą;
 3. analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 4. przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.

Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Uzyskiwanie dotacji oświatowych

W celach uzyskiwania dotacji oświatowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez okres wskazany w tych przepisach.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, przez czas:

 1. 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy w przypadku dokumentacji szkolnej,
 2. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),
 3. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas nauki. 

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo żądania:

 1. dostępu do treści Twoich danych,
 2. sprostowania Twoich danych,
 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  - wycofasz Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 6. przenoszenia Twoich danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym prowadzenia działań w mediach społecznościowych)jest dobrowolne.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.


W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako organ prowadzący szkoły na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowymTwoje dane w zakresie: imię, nazwisko, szkolny adres email będą widoczne dla uczniów i słuchaczy z podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych, za pośrednictwem książki adresowej wykorzystywanej w narzędziach MS Office 365.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres email naszego Inspektora Ochrony Danych.

 

Może zaistnieć również konieczność, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Niemniej zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizowany jest wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom nieuprawnionym.

 


Godło RP