Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „Noc zapisów”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapiszą się przez internet na dowolny kierunek w szkole policealnej, technikum, KKZ lub liceum dla dorosłych TEB Edukacja w trakcie trwania niniejszej promocji i podejmą kształcenie od semestru zimowego (wrzesień 2015) w wybranym Oddziale TEB Edukacja.
 3. Karta Empik – oznacza kod do e-karty prezentowej o wartości 50 zł na zakupy w sklepie internetowym empik.com
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 5. W stosunku do Uczestników promocji Organizator za wykonanie przez Uczestnika czynności oznaczonych w Regulaminie.
 6. Promocja trwa od 31.07.2015 r. godz. 18.00 do 01.08.2015 godz.10.00
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania.

 

 

§2
Szczegółowe zasady promocji

1.    Promocja przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:
a)  zapiszą się przez internet za pośrednictwem formularza https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/  na dowolny kierunek w jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o. oraz podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia.
b) w dniu wysyłania kodów będą słuchaczami TEB Edukacja
2.    Brak przestrzegania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował odmową przekazania nagrody przez Organizatora.
3     Osobom objętym promocją przysługuje jednorazowo nagroda w postaci kodu zniżkowego (e-karta) do wykorzystania w sklepie internetowym empik.com o wartości 50 zł, ważna co najmniej dwa miesiące od momentu przekazania kodu przez Organizatora
4.    Nagroda zostanie przekazana  najpóźniej do końca października 2015 r. poprzez komunikat w Ekstranecie na stronie https://ekstranet.teb.pl/web/guest/home (indywidualny login oraz hasło Uczestnik otrzymuje na pierwszych zajęciach lub w sekretariacie oddziału), który będzie zawierał link do kodu e-karty prezentowej.
5.    Organizator poinformuje uczestników promocji o wydaniu (o umieszczeniu komunikatu z kodem w ekstranecie) nagrody e-mailem wysłanym na adres uczestnika, który podał przy zapisie do szkoły, na co najmniej dwa miesiące przed upływem ważności nagrody.
6.    Organizator przypomni o upływającym okresie promocji najpóźniej na miesiąc przed upływem ważności kodów, poprzez ponowne wysłanie e-maila na adres podany przy zapisie do uczestników promocji, którzy nie odebrali swojego kodu.
7.    Termin upływu ważności nagrody określony zostanie w pierwszym e-mailu wysłanym przez Organizatora do Słuchaczy z informacją o umieszczeniu komunikatu z linkiem do kodu w Ekstranecie oraz w treści komunikatu, który wyświetli się w Ekstranecie. Od momentu umieszczenia komunikatu w Ekstranecie, nagroda  będzie ważna do zrealizowania na stronie empik.com przez co najmniej dwa miesiące. Po terminie upływu ważności nagrody określonym w e-mailu oraz w komunikacie w Ekstranecie, nagroda automatycznie przepada. Słuchaczowi nie przysługuje nagroda po upłynięciu tego terminu.
8 .  Organizator ma obowiązek wydać kod Uczestnikowi promocji na jego żądanie zgłoszone na adres empik@teb.pl najpóźniej do dnia 30.11.2015 r., w przypadku gdy Uczestnik promocji z przyczyn technicznych nie będzie mógł pobrać kodu z Ekstranetu lub z powodu uzyskania statusu Absolwenta nie będzie miał dostępu do Ekstranetu.
9.  W przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od opodatkowania z tytułu otrzymanej nagrody i powstania obowiązku zapłaty podatku, kwota nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku i odprowadzona przez płatnika. 
10.    W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia dokumentów podatkowych.
 


 

§3
Przetwarzanie danych osobowych

1.    Uczestnicy promocji, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Promocji przez Organizatora, jako administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
2.    Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji
na zlecenie Organizatora. Uczestnikom promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników Promocji na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji po upływie 14 dni od opublikowania informacji o odwołaniu Promocji na Stronie internetowej Organizatora, bez wpływu na prawa i roszczenia Uczestników promocji nabyte przed dniem odwołania Promocji. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie
  i Oddziale Organizatora.
 6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 7. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

Godło RP