Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI MIKOŁAJOWEJ

dla słuchaczy szkół policealnych TEB Edukacja

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61- 874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która zapisze się do szkoły policealnej TEB Edukacja przez Internet lub w oddziale  w czasie trwania promocji
 3. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
 4. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
 5. Przedmiotem promocji jest zniżka 15% od kwoty czesnego w drugim semestrze nauki na wszystkich kierunkach płatnych prowadzonych w Szkole Policealnej TEB Edukacja i w Studium Kształcenia Praktycznego TEB Edukacja z wyłączeniem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.  
 6. Promocja trwa od godziny 00:01 dnia 2.12.2019 r. do godziny 23:59 dnia 08.12.2019 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania poprzez jego wydłużenie.

§2
Szczegółowe zasady promocji

1. Promocja przysługuje Uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • w czasie trwania promocji, określonym w §1 pkt 6, zapiszą się w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza wskazanego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ na kierunek płatny prowadzony w Szkole Policealnej bądź w Studium Kształcenia Praktycznego z wyłączeniem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o.
 • w momencie odliczenia zniżki (zniżka będzie odliczana od każdej raty czesnego w drugim semestrze nauki w dniu wymagalności każdej raty), będą nadal słuchaczami TEB Edukacja na kierunku, na który zawarli umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia.
 • nie zrezygnują w trybie natychmiastowym z procesu kształcenia.

2. Brak spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował  brakiem podstaw uzyskania zniżki na czesne.

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon, e-mail
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 7. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, a także
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.


§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziale Organizatora.
 6. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 7. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 


Godło RP