TEB Wałbrzych

Aktualności

Powrót do listy

KONKURS!!!  

2017-04-20

Regulamin konkursu "Maj w Wałbrzychu”

§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: "Maj w Wałbrzychu" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Uczestnictwo

 1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które w okresie jego trwania są uczniami gimnazjum na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu Technikum TEB Edukacja wśród uczniów gimnazjum poprzez popularyzowanie kształcenia w Technikum TEB Edukacja.

§3
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 5.05.2017 roku do 6.06.2017 roku do godziny 12:00.

 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:

  1. Spełniać kryterium określone w § 2 ust. 1 Regulaminu,

  2. Zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu

  3. Wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu – poprzez udział w  konkursie i przesłanie wraz z praca konkursową skanu wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego (rodzica) osoby biorącej udział w konkursie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego również do pobrania na stronie internetowej pod adresem: teb.pl/walbrzych

 3. Konkurs składa się z następujących etapów:

 4. Etap I polega na przesyłaniu prac konkursowych na adres mailowy walbrzych@teb.edu.pl lub poprzez fanpage szkoły facebook.com/technikumtebedukacja w terminie od 5.05.2017 r. do dnia 6.06.2017 r. włącznie. Wraz z przesłaniem pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan/zdjęcie podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Etap II polega na umieszczeniu przez Organizatora konkursu wszystkich zgłoszonych zdjęć na fanpage szkół policealnych TEB Edukacja facebook.com/ technikumtebedukacja do 7.06.2017 r.

 6. Etap III polega na głosowaniu na najlepszą pracę konkursową poprzez klikanie „lubię to” i dodawaniu komentarzy pod wybranym zdjęciem w terminie od 7.06.2017 r. do 12.06.2017 r. do godz. 12.00. Komentarze nie są wymagane.

 7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji autentyczności głosów oddanych na poszczególne zdjęcia poprzez kliknięcie „lubię to” oraz do niepublikowania nadesłanych zdjęć, jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie.

 8. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem oraz, że przysługują mu autorskie prawa do zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęcia w Internecie i przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w ust. 11.

 9. Uczestnik oświadcza, iż osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku przez Organizatora w sposób przewidziany w Regulaminie. W przypadku, gdy osoby przedstawione na zdjęciu konkursowym były niepełnoletnie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że uzyskał stosowne zgody przedstawicieli ustawowych tych osób.

 10.  Jeżeli oświadczenia o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej okażą się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym i w związku z tym skierowane zostaną wobec Organizatora ewentualne roszczenia osób trzecich, osoba, która nadesłała zdjęcie konkursowe, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz ureguluje wszystkie związane z tymi roszczeniami koszty.

 11.  Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,

  2. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,

  3. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,

  4. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz 4 egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,

  5. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu.

  6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

  W konkursie zostanie przyznanych 11 nagród rzeczowych:  3 nagrody za najwyższą liczbę kliknięć „lubię to”, 5 nagród przyznanych przez Komisję Konkursową i 3 nagrody za komentarz.

 2. Nagrody dla trzech Uczestników konkursu, którzy zbiorą pod swoją pracą jak największą ilość kliknięć „lubię to”:

  1. I miejsce - 100 fotografii, które zmieniły świat  o wartości 48,99 zł brutto (słownie czterdzieści osiem złotych 99/100 złotych,  Powerbank o wartości 16,15 zł brutto (słownie szesnaście złotych brutto 15/00) oraz zestaw gadżetów o wartości 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100)

  2. II-III miejsce -  Powerbank o wartości 16,15 zł brutto (słownie szesnaście złotych brutto 15/00) oraz zestaw gadżetów o wartości 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100)

 3. Nagrody przyznane przez Komisję Konkursową (niezależnie od ilości kliknięć „lubię to” pod pracą konkursową). Nagrody przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie pięciu prac spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, które zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej oddają klimat hasła: „Maj w Wałbrzychu" i będą spełniać wszystkie konkursowe warunki. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac konkursowych, biorąc pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu Konkursu oraz ich walory artystyczne. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców. Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów członków Komisji i jest ostateczna. Nagrody to:

  1. I miejsce – Fotografia według Langforda dla mistrzów, czyli jak osiągnąć doskonałość o wartości 99,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz karta prezentowa do sklepu Empik o wartości 100 zł brutto

  2. II miejsce – Fotografia według Langforda dla mistrzów, czyli jak osiągnąć doskonałość o wartości 99,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz karta prezentowa do sklepu Empik o wartości 50 zł brutto

  3. III miejsce – Fotografia według Langforda dla mistrzów, czyli jak osiągnąć doskonałość o wartości 99,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz karta prezentowa do sklepu Empik o wartości 30 zł brutto

  4. IV miejsce – 100 fotografii, które zmieniły świat  o wartości 48,99 zł brutto (słownie czterdzieści osiem złotych 99/100 złotych) oraz zestaw gadżetów o wartości 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100)

  5. V miejsce 100 fotografii, które zmieniły świat  o wartości 48,99 zł brutto (słownie czterdzieści osiem złotych 99/100 złotych) oraz zestaw gadżetów o wartości 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100)

 4. Ponadto Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody w postaci gadżetów o wartości 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100), które napisały najciekawszy, nietuzinkowy oraz twórczy komentarz pod wybraną pracą konkursową.

 5. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.teb.pl oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/ technikumtebedukacja najpóźniej do dnia 13.06.2017 roku.

 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

 7. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody na stronie www.teb.pl/walbrzych oraz na Fanpage Technikum TEB Edukacja www.facebook.com/technikumtebedukacja  oraz poprzez wiadomość e-mail.

 

§5
Wręczenie nagród

 1. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą zwycięskich prac odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godzinie: 17:00 w siedzibie Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu (adres: ul. Słowackiego 7, tel. 74 667 08 85)

 2. W przypadku nieobecności 14 czerwca 2017 r. nagrody  będzie można odebrać do dnia 30.06.2017 r. Po tym terminie nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora.

 3. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podania niezbędnych danych w przypadku konieczności opłacenia przez Organizatora podatku dochodowego od nagrody.

 4. Dodatkowa nagroda pieniężna jest pobierana przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

§6
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Karolina Głuszek, Anna Klimaszewska, Wałbrzyski Klub Fotograficzny – Jarosław Michalak.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
  b) wybór laureatów konkursu na podstawie przesłanych przez uczestników prac.

§7
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz nadesłanej pracy konkursowej na stronie www.teb.pl oraz fanpage facebook.com/ technikumtebedukacja.
 4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że  wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu opublikowanego przez Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji na opublikowanie utworu na warunkach wskazanych w pkt. 3.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2017 roku.

Załącznik nr 1 
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Znajduje się na kolejnej stronie regulaminu


 

Załącznik nr 1 
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………………………….., której/którego jestem przedstawicielem ustawowym w konkursie  "Maj w Wałbrzychu" organizowanym przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w konkursie "Maj w Wałbrzychu", zgodnie z postanowieniami § 3 i 6 Regulaminu konkursu. 

Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu "Maj w Wałbrzychu" i akceptuję jego treść oraz oświadczenia z niego wynikające, w tym oświadczenia związane z prawami autorskimi. 

Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….……………..
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………….…………………………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………..……….........

 

.........................................                   ......................................................................................... 
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) uczestnika konkursu)


Godło RP