TEB Radom

Aktualności

Powrót do listy

Kalendarz Roku Szkolnego 2015-2016- Szkoła Medyczna  

2015-09-01

Plan pracy Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja
w Radomiu w roku szkolnym 2015/2016

 

 

1.

31 sierpnia 2015

Rada Pedagogiczna inauguracyjna

2.

 01 września 2015

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

07 września – 02 października 2015

Praktyki zawodowe w aptekach dla II-go roku

4.

22 grudnia 2015

Poinformowanie słuchaczy o ocenach niedostatecznych

5.

23 grudnia 2015 – 03 stycznia 2016

Zimowa przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6.

22 stycznia 2016

Poinformowanie słuchaczy o ocenach semestralnych

7.

29 stycznia 2016

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze

8.

31 stycznia 2016

Zakończenie I semestru

9.

01 lutego – 14 lutego 2016

Egzaminy poprawkowe

10.

01 lutego – 14 lutego 2016

Ferie zimowe

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11.

15 lutego 2016

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze

12.

24 – 29 marca 2016

Wiosenna przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

13.

20 maja 2016

Poinformowanie słuchaczy o ocenach niedostatecznych

14.

 30 maja – 4 lipca 2016

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

15.

13 czerwca 2016

Poinformowanie słuchaczy o ocenach semestralnych

16.

20 czerwca 2016

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna II semestru

17.

24 czerwca 2016

Zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych

18.

25 czerwca – 31 sierpnia 2016

Ferie letnie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,

z późn. zm.)

19.

  25 czerwca – 30 sierpnia 2016

Egzaminy poprawkowe

20.

26 sierpnia 2016

Wyniki egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

21.

31 sierpień 2016

Rada plenarna

 

 

 


Godło RP