TEB Leszno

Aktualności

Powrót do listy

METAMORFOZA 2018!  

2018-04-30

Regulamin konkursu


§1 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „METAMORFOZA”, organizowanym przez TEB Edukacja Sp. z o. o. Oddział w Lesznie przy ul. 17 stycznia 90, 64–100 Leszno oraz Siłownię 36 Minut Manhattan, ul. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorami.

2. Partnerami konkursu są:

a) Zdrowa Dieta Catering, ul. Narutowicza 22 , 64-100 Leszno

b) Maia Dec Make Up Artist, ul. Wilkońskiego 2/1, 64-100 Leszno

c) Natalia Kołodziej Fotografia, ul. Baczyńskiego 31, 64-100 Leszno

d) Biuro Podróży An Tur, ul. Leszczyńskich 22, 64-100 Leszno

e) Artystyczna pracownia krawiecka Masza Osięgłowska, ul. Jackowskiego 14, 64-100 Leszno

f) Bioline Gabinet Kosmetologii Estetycznej, ul. Narutowicza 29a/2, 64-100 Leszno

g) Salon Fryzjerski Marta Pieprzyk, ul. Prochownia 25a, 64-100 Leszno

3. Patronem medialnym jest portal internetowy www.elka.pl


§2
Uczestnictwo

1. Uczestnikiem konkursu może być kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie umożliwiającym zgłoszenie do I etapu konkursu spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest powyżej 30 roku życia,

b) nie ma problemów z tarczycą – poświadczone zaświadczeniem od lekarza rodzinnego,

c) nie jest w ciąży – poświadczone pisemnym oświadczeniem złożonym przez Uczestnika,

d) jej wskaźnik BMI według podstawowej klasyfikacji wynosi powyżej 30,

e) nie doskwierają jej jakiekolwiek kontuzje fizyczne.

2. Celem konkursu jest motywowanie osób do podejmowania aktywnych działań w obszarze kształtowania umiejętności związanych bezpośrednio z aktywnym stylem życia i zdrowym odżywianiem.

 

 

 

§3
Warunki konkursu

1. Konkurs trwa od 30.04.2018 roku do 13.07.2018 roku.

2. Konkurs odbywa się w II etapach.

3. Etap I polega na zgłoszeniu się kobiety spełniającej warunki uczestnictwa określone w §2 pkt. 1 Regulaminu, poprzez opublikowanie w terminie do 6 maja 2018 r. do godziny 24.00 na fanpage: www.facebook.pl/tebleszno pod postem z ogłoszeniem o konkursie komentarza z uzasadnieniem „Dlaczego tej metamorfozy potrzebujesz?” wraz ze zdjęciem całej swojej sylwetki.

4. Etap II polega na wybraniu przez komisję konkursową jednej osoby, spośród nadesłanych zgłoszeń, która spełniła wszystkie wymagane warunki oraz udzieliła najbardziej oryginalnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego tej metamorfozy potrzebujesz?”

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat musi odpowiedzieć w dniu otrzymania wiadomości o wygranej, poprzez portal Facebook, że zgadza się na przyjęcie nagrody, pod rygorem utraty prawa do niniejszej.

7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji autentyczności zgłoszeń.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1.1. W konkursie zostanie przyznana nagroda w formie pakietu złożonego z następujących usług prowadzących do zmiany wizerunku oraz nagród rzeczowych w postaci:

a) plan treningowy przygotowany przez siłownię 36 Minut Manhattan wraz z karnetem do siłowni w terminie 08.05.2018-06.07.2018 oraz 16 zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym o wartości 600 zł brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężna o wartości 66,66 zł ,

b) dieta „pudełkowa” przygotowaną przez firmę Zdrowa Dieta Catering w terminie 14.05.2018-06.07.2018 o wartości 1200 zł brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężna o wartości 133,32 zł,

c) zabiegi kosmetyczne przygotowane przez słuchaczy TEB Edukacja w Lesznie pod opieką nauczycielki Karoliny Kędziory - właścicielki gabinetu kosmetologii estetycznej BIOLINE w Lesznie w terminie 14.05.2018-17.06.2018

d) masaże wspierające proces treningowy przygotowane przez słuchaczy TEB Edukacja w Lesznie pod opieką nauczycielki Julity Urbaniak w terminie 14.05.2018-17.06.2018

e) udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej przeprowadzonej przez Natalię Kołodziej – właścicielki studia Natalia Kołodziej Fotografia w terminie 09.07.2018-13.07.2018 (po uzgodnieniu z Partnerami odpowiedzialnymi za sesję)

f) profesjonalny make-up wykonany na potrzeby sesji przez Maię Dec Make Up Artist

g) profesjonalna stylizacja włosów wykonana na potrzeby sesji przez Salon Fryzjerski Marty Pieprzyk o wartości

h) suknia zaprojektowana przez Maszę Osięgłowską o wartości 600 zł brutto,

i) voucher od Biura Podróży AN TUR o wartości 1000 zł brutto,

1.2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

2. Nagrody w  konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od  osób  fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 1.2 są pobierane przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

3. Informacja o laureacie, który otrzyma nagrodę zostanie opublikowana na fanpage www.facebook.pl/tebleszno  dnia 07.05.2018 roku do godziny 13.00.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny i może być wykorzystana wyłącznie przez laureata konkursu.

5. Nagroda zostanie przekazana osobiście w siedzibie Oddziału Organizatora w Lesznie przy ul. 17 stycznia 90 w dniu ustalonym przez Organizatora i Laureata nagrody.

6. Warunkiem przekazania nagrody, jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podpisanie zgody, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu.

§5
Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Dyrektorkę Oddziału TEB Edukacja Sp z o. o.  w Lesznie.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: Agnieszka Kochanek, Izabela Zaremba, Maia Dec.

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
    a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie,
    b) wybór laureata konkursu na podstawie prawidłowo nadesłanych zgłoszeń.

§6
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach przeprowadzenia niniejszego konkursu jest Organizator, tj. TEB Edukacja sp. z o.o. Oddział w Lesznie z siedzibą przy ul. 17 stycznia 90 w Lesznie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów.

4. Laureat konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunku na fanpage www.facebook.pl/tebleszno oraz portalu internetowym www.elka.pl

 

§7
Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: leszno@teb-edukacja.pl .

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego niezależnego od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej.

4. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 roku.

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach uczestnictwa w konkursie "METAMORFOZA", zgodnie z postanowieniami § 4 i 6 Regulaminu konkursu. 

Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz zostałem/am poinformowany/a o administratorze danych osobowych oraz prawie wglądu do podanych danych jak również możliwości ich poprawiania   

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu "METAMORFOZA" i akceptuję jego treść oraz oświadczenia z niego wynikające, w tym oświadczenia związane z prawami autorskimi i wykorzystaniem wizerunku, o których mowa w §3 Regulaminu.

Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię: …………………………………………….

Nazwisko: ……………………………………..

Adres zamieszkania ………………………..

Data urodzenia………………………………..

Miasto:………………………………………….

Telefon:……………………………………………

e-mail: ………………………………………………

 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)


Godło RP