TEB Kielce

Aktualności

Powrót do listy

TEB budzi Sienkiewkę!  

2018-06-03

Całe Kielce budzą Sienkiewkę, TEB rezem z nimi! Znajdźcie na ul. Sienkiewicza i na Rynku naszych ludzi w pomarańczowych koszulkach TEBu, zróbcie sobie z nimi zdjęcie i weźcie udział w naszym konkursie!

Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na naszym fanpage na facebooku TEB Edukacja Kielce. Osoba, która napisze najciekawszy komentarz pod swoim zdjęciem, zgarnie paczkę pełną słodyczy i owoców! :)
Regulamin konkursu TEB budzi Sienkiewkę!

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „TEB budzi Sienkiewkę!”, organizowanym przez spółkę TEB Edukacja z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

 

§2 Uczestnictwo

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu 03.06.2018 podczas wydarzenia „Budzimy Sienkiewkę” zrobiły sobie zdjęcie z pracownikami TEB Edukacja Sp. z o. o. Oddział Kielce oraz wyraziły zgodę na publikację zdjęcia na stronie www.facebook.com/TEBEdukacjaKielce

2. Celem konkursu jest promocja szkoły.

 

§3 Warunki konkursu

1. Konkurs trwa od 03.06.2018 roku do 12.06.2018 roku do godz. 23:59

2. Konkurs odbywa się w trzech etapach.

3. Etap I polega na zrobieniu sobie zdjęcia z pracownikami TEB Edukacja Sp. z. o. o. podczas wydarzenia „Budzimy Sienkiewkę” (konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody na publikację zdjęcia na stronie www.facebook.com/TEBEdukacjaKielce)

4. Etap II polega na umieszczeniu przez Organizatora zdjęć z Etapu I na fanpage www.facebook.com/TEBEdukacjaKielce w terminie od 04.06.2018 do 05.06.2018

5. Etap III polega na wymyśleniu najciekawszego komentarza do zdjęcia, na którym jest uczestnik konkursu i umieszczeniu go pod zdjęciem w terminie od 05.06.2018 do 12.06.2018

6. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13.06.2018 r.

 

§4 Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

a) W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda rzeczowa: paczka pełna słodyczy oraz owoców o wartości 100 zł (słownie: sto złotych). 2. Nagrody w konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 4 są pobierane przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

3. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia dokumentów podatkowych.

4. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/TEBEdukacjaKielce dnia 12.06.2018 roku.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wydane w sekretariacie TEB Edukacja Oddział Kielce, ul. Sienkiewicza 45. W terminie 12-15.06.2018 r. Osoba nagrodzona zobowiązana jest do pisemnego poświadczenia odbioru przyznanej nagrody.

 

§5 Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa (zwana w Regulaminie: Jury).

2. W skład komisji (Jury) wchodzą: Agnieszka Dyzma, Katarzyna Błońska, Izabela Pogorało

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie. b) wybór laureatów konkursu na podstawie zamieszczonych przez uczestników komentarzy do zdjęć.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.

3. Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia promocji, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród osobom objętym promocją. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z udziału w konkursie oraz przez czas konieczny ze względu na realizację promocji przez Organizatora

4. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przez uczestnika, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora pod adresem: www.teb.pl. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie.

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: kielce@teb-edukacja.pl

4. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2018


Godło RP