TEB Katowice

Aktualności

Powrót do listy

Dzień Otwarty w TECHNIKUM 05.06.2018r.  

2018-06-04

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki konkursu „QUIZ: CO WIEM O TEB”

organizowanego w ramach Drzwi Otwartych w Technikum TEB Edukacja w Katowicach

5 czerwca 2018 roku w siedzibie Technikum w Katowicach, przy ulicy Uniwersyteckiej 4.

2. Organizatorem konkursu jest Oddział TEB Edukacja  w Katowicach  z siedzibą

przy ul. Uniwersyteckiej 4.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2018 roku podczas Drzwi Otwartych
w Technikum TEB Edukacja w Katowicach w godzinach 10 – 13.

4. Organizator imprezy zapewnia przyznanie nagród dla najlepszych uczestników quizu.

5. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora

http://www.teb.pl/miasta/katowice/aktualnosci/  

oraz na profilu Technikum TEB Edukacja  w Katowicach w serwisie Facebook https://www.facebook.com/technikumTEBKatowice/

 

Uczestnicy konkursu

6. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień

niniejszego regulaminu.

7. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy podczas Drzwi Otwartych w Technikum TEB Edukacja w Katowicach  5 czerwca 2018 roku wezmą udział w konkursie quizowym prowadzonym w sali nr 118.

8. Szczegółowe warunki udziału omówione zostały w kolejnych punktach regulaminu.

9. Pracownicy Oddziału TEB Edukacja  w Katowicach  oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nie mogą wziąć udziału w konkursie.

 

Zasady konkursu

10. Konkurs „QUIZ: CO WIEM O TEB” odbędzie się w godzinach 10 – 13  dnia 5 czerwca 2018 roku podczas Drzwi Otwartych w Technikum TEB Edukacja w Katowicach w sali nr 118

11.  Quiz będzie przebiegał pod nadzorem dwuosobowej Komisji, złożonej  z pracowników Technikum TEB Edukacja.

12. Quiz będzie zawierał 10 pytań  dotyczących działalności edukacyjnej Firmy TEB Edukacja. Uczestnicy będą wybierali prawidłowe odpowiedzi  z  4 możliwych, w formie pisemnej na kartach odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.

13. Spośród uczestników quizu zostanie wyłonionych 10 osób, które  otrzymały największą liczbę  punktów.

14. Zwycięża uczestnik z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników otrzyma taką samą liczbę punktów, wygrywa ten z uczestników, który pierwszy oddał swoją kartę odpowiedzi z  wygrywającą liczbą punktów.

 

Nagrody

15. W Konkursie są do wygrania 3  nagrody dla najlepszych uczestników oraz 8 wyróżnień. Wręczenie nagród odbędzie się podczas II Dnia Otwartego w Technikum TEB Edukacja
w Katowicach  5 czerwca 2018 roku, o godzinie 13:15 w sali nr 118.

16. Nagrodami będą dwuosobowe zaproszenia do Multikina w postaci Bonów Prezentowych.  Wyróżnieniami będą pakiety złożone z gadżetów firmy TEB Edukacja.

17. Nagrody oraz wyróżnienia, o których mowa w punkcie 16 nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

18. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej.

 

Ochrona danych osobowych

19. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika) jest dobrowolne.

20. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez organizatora – Oddział TEB Edukacja  w Katowicach  z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 4.– wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z udziału w konkursie oraz przez czas konieczny ze względu na realizację konkursu przez Organizatora.

21. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

22. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

23. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

24. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przez uczestnika, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

Postanowienia końcowe

25. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Przed przystąpieniem do udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, który dostępny jest na zasadach z pkt 5 regulaminu oraz w miejscu przeprowadzenia konkursu.

26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników w zwyczajowo przyjęty sposób. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

27. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu..

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od organizatora.

29. Wyniki konkursu mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.

30. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu

31. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

32. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji

33. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 


Godło RP