TEB Bydgoszcz

Aktualności

Powrót do listy

Regulamin konkursu "Z angielskim w przyszłość"  

2018-02-26

Regulamin konkursu " Z językiem obcym w przyszłość§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: " Z językiem obcym w przyszłość " organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium powiatu bydgoskiego.

 

§2
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 09.04.2018 roku do 08.05.2018 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
  1. zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.teb.pl
  2. Konkurs składa się z następujących etapów:

 Etap pierwszy - szkolny

 • przeprowadzany w każdej szkole, która zgłosi uczestników, chcących brać udział w konkursie;
 • zgłoszenia należy odesłać drogą elektroniczną na adres organizatora technikum TEB Edukacja w BYDGOSZCZY (sara.sztandarska@teb-edukacja.pl) do 31.03.2018
 • eliminacje szkolne odbędą się w szkołach, które wyrażą chęć przeprowadzenia konkursu od 09.04.2018 do 12.04.2018, terminy ustalane będą indywidualnie z każdą placówką;
 • za zorganizowanie eliminacji szkolnych odpowiada organizator oraz nauczyciel wyznaczony przez gimnazjum do kontaktów z organizatorem;
 • za ocenę pracy uczestników etapu szkolnego odpowiada organizator.
 • eliminacje szkolne obejmować będą zadania praktyczne z języka angielskiego (45 minut);
 • do finału konkursu kwalifikuje się od 5 do 10 uczniów z danej szkoły / klasy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w konkursie na danym etapie;  
 • ilość zakwalifikowanych uczniów zależy od ilości uczestników pierwszego etapu;
 • w wypadku równego uzyskania najwyższej ilości punktów przez więcej niż jednego ucznia do kolejnego etapu przechodzą wszyscy dani uczniowie;
 • prace konkursowe z pierwszego etapu zabrane zostają przez organizatora w dniu przeprowadzania konkursu;

 

Etap drugi  

 • drugi etap konkursu językowego odbędzie się w siedzibie organizatora w dniach 23.04.2018-27.04.2018 
 • za przygotowanie i przeprowadzenie drugiego etapu odpowiedzialni są organizatorzy konkursu;
 • drugi etap obejmować będzie zadania praktyczne oraz teorię z języka angielskiego (60 minut);
 • organizator przeprowadza konkurs, ocenia prace uczniowskie;

 

 

Etap trzeci – FINAŁ

 • finał konkursu językowego odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 08.05.2018 
 • za przygotowanie i przeprowadzenie finału odpowiedzialni są organizatorzy konkursu;
 • finał powiatowy obejmować będzie zadania praktyczne oraz teorię z języka angielskiego (60 minut);
 • organizator przeprowadza konkurs, ocenia prace uczniowskie i sporządza protokół;
 • sprawdzone i poprawione prace będą przechowywane w siedzibie technikum TEB Edukacja w Bydgoszczy do końca roku szkolnego 2017 / 2018;
 • laureatami pierwszych trzech miejsc konkursu są uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w etapie finałowym;

 

 

 

 • §3
  Nagrody i zasady ich przyznawania
 1. Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce –Tablet Lenovo Yoga 3 o wartości 949,59 zł

2 miejsce – Głośnik CREATIVE Woof 3, Bluetooth o wartości 134,99 zł

3 miejsce – Słuchawki SoundBoost 2.2 o wartości  89,59 zł

 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani na ekwiwalent pieniężny.
 2. Nagroda zostanie wręczona osobiście w oddziale TEB Edukacji w Bydgoszczy podczas finału konkursu.
 3. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania. W przypadku gdy laureatem konkursu zostanie osoba małoletnia, warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych małoletniego laureata, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

 

§4
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Lingua PRO: Leszek Biegała, Agnieszka Dobosiewicz.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a)    rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie

b)    wybór laureatów konkursu.

 

§5
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na stronie www.teb.pl oraz fanpage facebook.com/technikumTEBEdukacja/

 

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora konkursu pod adresem: www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. 
 2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2018 .

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ……………………………………., laureata konkursu „Z językiem obcym w przyszłość”  organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego postanowienia, w tym oświadczenia z niego wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich do przyśpiewki/hasła/wierszyka dopingującego drużynę TEB Edukacja, stanowiącego przedmiot konkursu.

 

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)


Godło RP