Regulamin

Regulamin konkursu "Poleć nas znajomym"

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Poleć nas znajomym" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

 

§2

Uczestnictwo

1. Konkurs skierowany jest do osób, którym została polecona Szkoła TEB Edukacja przez  jej absolwenta lub słuchacza, zwanych dalej uczestnikiem.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy TEB Edukacja sp. z o.o.

3. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta tych szkół poprzez nagradzanie za popularyzowanie wśród znajomych kształcenia w szkołach TEB Edukacja.

 

§3

Warunki konkursu

1. Konkurs trwa od 1.01.2015 roku do 20.02.2015 roku.

2. Konkurs polega na zachęcaniu przez uczniów lub absolwentów TEB Edukacja innych osób do zapisu do szkół TEB Edukacja. Warunkiem zakwalifikowania zapisanej osoby jako zachęconej do zapisu jest spełnienie następujących wymagań:

a) dostarczenie do oddziału bonu dostępnego na stronie www.teb.pl/konkurs-znajomi-zima-2015/zgloszenie/ - bon należy dostarczyć w dniu podpisania umowy ze szkołą,

b) do dnia 20.02.2015 roku podpisanie przez osobę uczestnika konkursu właściwej i dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do szkoły policealnej) lub świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (w przypadku zapisu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

3. Osoby zachęcone, aby być zakwalifikowane jako Uczestnicy konkursu, muszą być zapisane, a także najpóźniej do dnia 20.03.2015 roku przydzielone do poszczególnych grup (klas), w których rozpoczęto proces dydaktyczny.

4. W przypadku nieuruchomienia kierunku, na który zapisała się osoba zachęcona, Organizator dopuszcza możliwość jej przepisania się na inny kierunek, tak aby były spełnione warunki określone w ust. 3 i 4; a tym samym zakwalifikowania takiej osoby jako uczestnika konkursu.

 

§4

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą w konkursie jest zniżka 100 zł na wybranym kierunku płatnym lub kursie organizowanym przez TEB Edukacja.

2. Nagrodę otrzymuje uczestnik konkursu, który spełni warunki konkursu, określone w §3 niniejszego regulaminu.

3. Nie ma ograniczeń w liczbie osób zachęconych. 

4. Nagroda zostanie wysłana w postaci bonu na adres mailowy uczestnika konkursu.

5. Nagrody będą wysłane drogą elektroniczną od dnia 10.04.2015 roku

6. Nagrodę można wykorzystać w terminie 11.04.2015 r. -  31.07.2015 r.

7. W przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od opodatkowania z tytułu otrzymanej nagrody i powstania obowiązku zapłaty podatku, kwota nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku i odprowadzona przez płatnika. 

8. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia dokumentów podatkowych.

9. W dniu ogłoszenia wyników konkursu osoby zachęcone, by być zakwalifikowane przez Organizatora jako uczestnicy konkursu, muszą posiadać status słuchacza/ucznia TEB Edukacja. W przypadku nieposiadania w/w statusu, osoby te nie będą przez Organizatora zakwalifikowane jako uczestnicy konkursu.

10. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

11. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu i terminie odbioru nagrody drogą mailową.

12. Warunkiem przekazania nagrody jest poświadczenie jej otrzymania.

 

§5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 2 - administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Uczestnicy konkursu, poprzez przystąpienie do udziału w nim, wyrażają również zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez administratora danych osobowych – TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych związanych z jego działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w niniejszym konkursie.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) przy ogłoszeniu wyników na stronie www.teb.pl.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora konkursu pod adresem: www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. Na żądanie uczestnika aktualna treść Regulaminu zostanie również dostarczona w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.

2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkurs@teb-edukacja.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2015 roku.

 


Godło RP