Regulamin

Regulamin konkursu "Poleć nas znajomym"

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Poleć nas znajomym" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

 

§2

Uczestnictwo

1. Konkurs skierowany jest do osób mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta TEB Edukacja.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy TEB Edukacja sp. z o.o.

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która zapisuje się do szkoły lub ma status, o którym mowa w ust. 1
i poleca szkołę TEB Edukacja innym osobom.

4. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta tych szkół poprzez nagradzanie za popularyzowanie wśród znajomych kształcenia w szkołach TEB Edukacja.

 

§3

Warunki konkursu

1. Konkurs trwa od 3.09.2014 roku do 20.09.2014 roku.

2. Konkurs polega na zachęcaniu przez Uczestnika konkursu innych osób do zapisu do szkół TEB Edukacja. Warunkiem zakwalifikowania zapisanej osoby jako zachęconej do zapisu przez Uczestnika konkursu jest spełnienie następujących wymagań:

a) dostarczenie do oddziału wydrukowanego bonu dostępnego na stronie www.teb.pl/konkurs-znajomi-lato-2014/zgloszenie/ - bon należy dostarczyć w dniu zapisu do szkoły,

b) do dnia 20.09.2014 roku podpisanie przez osobę zachęconą umowy właściwej i dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do szkoły policealnej) lub świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (w przypadku zapisu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

3. Osoby zapisane, aby być zakwalifikowane jako zachęcone przez Uczestnika konkursu muszą być także najpóźniej do dnia 15.10.2014 roku przydzielone do poszczególnych grup (klas), w których rozpoczęto proces dydaktyczny.

4. W przypadku nieuruchomienia kierunku, na który zapisała się osoba zachęcona, Organizator dopuszcza możliwość jej przepisania się na inny kierunek, tak aby były spełnione warunki określone w ust. 3 i 4; a tym samym zakwalifikowania takiej osoby jako zachęconej przez Uczestnika konkursu.

 

§4

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą w konkursie jest karta prezentowa do sklepu Empik.com  o wartości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100).

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu za maksymalnie 3 zachęcone osoby spełniające warunki określone przez Organizatora, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

3. Nagrodę otrzymuje również osoba, która zapisze się do szkoły  policealnej TEB Edukacja w okresie od 3. do 20.09.2014 roku i przy zapisie okaże w sekretariacie bon uprawniający do otrzymania karty prezentowej oraz poda dane osoby, która zachęciła ją do zapisu.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

5. Nagrody będą udostępnione do pobrania w ekstranecie Teb Edukacja do dnia 28.02.2015 roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dostępności bonu. Bony można pobrać w ciągu trzech miesięcy od daty ich udostępnienia. Po tym okresie nagroda przepada.

 

§5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora promocji pod adresem: www.teb.pl

2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb-edukacja.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2014 roku.

 


Godło RP