Regulamin

Regulamin konkursu "Poleć nas znajomym"

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Poleć nas znajomym" organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

 

§2

Uczestnictwo

1. Konkurs skierowany jest do osób mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta TEB Edukacja.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy TEB Edukacja sp. z o.o.

3. Celem konkursu jest wzrost atrakcyjności w postrzeganiu szkół TEB Edukacja wśród osób mających status zapisanego, słuchacza lub absolwenta tych szkół poprzez nagradzanie za popularyzowanie wśród znajomych kształcenia w szkołach TEB Edukacja.

 

§3

Warunki konkursu

1. Konkurs trwa od 15.07.2014 roku do 30.07.2014 roku.

2. Konkurs polega na zachęcaniu przez Uczestnika konkursu innych osób do zapisu do szkół TEB Edukacja. Warunkiem zakwalifikowania zapisanej osoby jako zachęconej do zapisu przez Uczestnika konkursu jest spełnienie następujących wymagań:

a) wysłanie przez osobę zachęconą wiadomości e-mail z danymi wyszczególnionymi na stronie internetowej: http://www.teb.pl/konkurs-znajomi-zima-2014/zgloszenie/  - wiadomość należy wysłać w terminie czternastu dni od zapisu,

b) do dnia 30.07.2014 roku podpisanie przez osobę zachęconą umowy właściwej i dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do szkoły policealnej) lub świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (w przypadku zapisu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

3. Osoby zapisane, aby być zakwalifikowane jako zachęcone przez Uczestnika konkursu muszą być także najpóźniej do dnia 15.10.2014 roku przydzielone do poszczególnych grup (klas), w których rozpoczęto proces dydaktyczny.

4. W przypadku nieruchomienia kierunku, na który zapisała się osoba zachęcona, Organizator dopuszcza możliwość jej przepisania się na inny kierunek, tak aby były spełnione warunki określone w ust. 3 i 4; a tym samym zakwalifikowania takiej osoby jako zachęconej przez Uczestnika konkursu.

 

§4

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodą w konkursie jest karta prezentowa do sklepu Empik.com  o wartości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100).

2. Nie ma ograniczeń w liczbie osób zachęconych. Uczestnik konkursu otrzyma wielokrotność nagrody wynikającą z liczby zapisanych znajomych, tj. nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu za każdą zachęconą osobę spełniającą warunki określone przez Organizatora, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od opodatkowania z tytułu otrzymanej nagrody i powstania obowiązku zapłaty podatku, kwota nagrody zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku i odprowadzona przez płatnika.

4. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wydania nagrody, obdarowany jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dane celem wystawienia dokumentów podatkowych.

5. Lista osób, które otrzymają nagrody zostanie opublikowana na stronie www.teb.pl dnia 20.10.2014 roku. W dniu ogłoszenia wyników konkursu osoby zachęcone, by być zakwalifikowane przez Organizatora jako osoby zachęcone do zapisu przez poszczególnych Uczestników, muszą posiadać status słuchacza/ucznia TEB Edukacja. W przypadku nieposiadania w/w statusu, osoby te nie będą przez Organizatora zakwalifikowane jako zachęcone do zapisu przez Uczestnika konkursu.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

7. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o przyznaniu i terminie odbioru nagrody drogą mailową.

8. Nagrody będą wysłane drogą elektroniczną od dnia 30.11.2014 roku.

9. Warunkiem przekazania nagrody jest poświadczenie jej otrzymania.

 

§5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) przy ogłoszeniu wyników na stronie www.teb.pl.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie Organizatora promocji pod adresem: www.teb.pl

2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb-edukacja.pl

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2014 roku.

 


Godło RP