FAQ

Czy na wszystkich kierunkach są praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe odbywają tylko słuchacze kierunków z uprawnieniami (kończącymi się uzyskaniem dyplomu technika). W zależności od potrzeb, słuchacz może sam wybrać miejsce praktyk lub szkoła pośredniczy w znalezieniu dla niego miejsca praktyki. Dzięki temu nasi absolwenci są doskonale przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu a często znajdują także pracę w miejscu odbywania praktyk.

W jaki sposób jest zdobywany dyplom technika?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie (zawód  może mieć  jedną, dwie lub trzy kwalifikacje).

Przeprowadzany jest w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora komisji okręgowej. Termin ogłaszany jest na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzamiancyjnej nie później niż na 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu.

Składa się z części pisemnej i praktycznej.

Po zdanym egzaminie (dla danej kwalifikacji) uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy zawodowe z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .

Otrzymany dyplom potwierdza tytuł zawodowy technika w danym zawodzie.

Aby zapewnić naszym słuchaczom pewność zdania egzaminu, przygotowujemy ich wszechstronnie, przeprowadzamy wewnętrzne egzaminy próbne i szkolimy wykładowców tak, aby mogli przekazać wszelką niezbędną wiedzę.

Czy w każdym mieście można uczyć się na każdym kierunku?

Oferta edukacyjna w poszczególnych miastach dostosowana jest do lokalnego rynku pracy oraz oczekiwań słuchaczy. Dlatego różnicujemy listę oferowanych kierunków w zależności od miasta. Dzięki temu zdecydowanie zmniejsza się ryzyko, że na kierunku, na który się Pan(i) zapisze nie zbierze się grupa.

Jak długo trwa nauka w szkołach TEB Edukacja?

W zależności od wybranego kierunku, nauka trwa od 1 roku do 2,5 lat.

Kierunki kończące się możliwością uzyskania dyplomu technika z reguły są 2-letnie (ale nie zawsze – przykładowo: nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa rok, Technik BHP - 1,5 roku a Technik dentystyczny 2,5 roku).

Długość trwania nauki można sprawdzić na stronie z ofertą.

Co trzeba zrobić, aby zapisać się do TEB Edukacja?

Do TEB Edukacja można zapisać się na dwa sposoby – bezpośrednio w sekretariacie oddziału lub wypełniając formularz przez Internet: http://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o przeprowadzenie kształcenia oraz złożenie kompletu dokumentów w siedzibie szkoły:

- świadectwo szkoły średniej

 - dowód osobisty (do okazania przy zapisie)

- 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

Szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Jest ono wymagane w szkole policealnej z uprawnieniami szkoły publicznej – np. w zawodzie technik masażysta.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto zapisać się jak najwcześniej, aby mieć gwarancję posiadania miejsca na wybranym kierunku. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od II połowy września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od II połowy miesiąca). 

Czym różnią się szkoły z uprawnieniami szkół publicznych od szkół bez uprawnień szkół publicznych

Powyższy podział dotyczy wszystkich szkół policealnych działających w Polsce. Oba rodzaje szkół różnią się przede wszystkim dyplomem uzyskiwanym na koniec nauki oraz dokumentami, jakie otrzymuje słuchacz w trakcie kształcenia (legitymacja i indeks). 


Absolwent szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej może uzyskać państwowy dyplom technika, przystępując w trakcie nauki do zewnętrznych egzaminów zawodowych. W trakcie nauki otrzymuje również legitymację uprawniającą do zniżek oraz odbywa praktyki zawodowe. Podstawy programowe do tych zawodów przygotowywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O nadaniu uprawnień decyduje kuratorium oświaty z terenu danego miasta. 


Osoby kończące szkołę bez uprawnień szkoły publicznej, otrzymują dyplom ukończenia szkoły policealnej. Są to najczęściej absolwenci kierunków rocznych. Kształcenie odbywa się według programów autorskich, przygotowanych tak, aby jak najlepiej przygotować absolwenta do przyszłej pracy i w sposób ciekawy i atrakcyjny przekazać niezbędną wiedzę.

W jakich trybach można się uczyć w TEB Edukacja

W szkołach policealnych TEB Edukacja można kształcić się w trzech trybach:

1.  dziennym - zajęcia odbywają się 4-5 dni w tygodniu

2. wieczorowym - zajęcia odbywają się  3-4 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych

3. weekendowym - zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co 1 lub 2 tygodnie oraz 1 lub 2 dni w tygodniu popołudniami (w zależności od typu szkoły – szczegółowe informacje do uzyskania w szkole TEB Edukacja)

Jakie certyfikaty można uzyskać w TEB Edukacja?

Słuchacze TEB Edukacja mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów na kursach, szkoleniach, pokazach czy warsztatach organizowanych przez nasze szkoły. Nasi partnerzy wspierają proces kształcenia także przez zapewnienie ciekawych i profesjonalnych materiałów dydaktycznych, programów komputerowych, sprzętu czy kosmetyków potrzebnych do realizacji zajęć. W zakresie kierunków kosmetycznych współpracujemy z firmami: Oceanic i Bielenda; przy kierunkach fryzjerskich współdziała z nami Indola i Schwarzkopf Professional; w zawodach informatycznych partnerują nam: Microsoft, Novell, openSuse, ECDL; natomiast naszymi partnerami, którzy wspierają słuchaczy TEB Edukacja w kształceniu zawodów medycznych są: Colgate, Kamsoft, Pharma Cosmetic,  ACP  Pharma  oraz  Denon  Dental.

Wszystkie informacje o certyfikatach znajdują się na stronie www.teb.pl/certyfikaty.

Ile kosztuje nauka w szkołach policealnych TEB Edukacja?

Koszty kształcenia są zróżnicowane w zależności od miasta, kierunku i trybu kształcenia.

Na wybranych kierunkach nauka jest całkowicie bezpłatna (np. Opiekun medyczny, Technik informatyk, Technik BHP, Administracja i finanse i wiele innych).

Dlatego, aby uzyskać informację o wysokości czesnego najlepiej jest skontaktować się z konkretnym oddziałem, w którym chciał(a)by Pan(i) podjąć naukę.

Jakie dokumenty dostaje się po ukończeniu nauki w szkołach policealnych?

Po ukończeniu nauki i pozytywnym zaliczeniu wszystkich semestrów każdy z naszych słuchaczy otrzymuje dyplom ukończenia szkoły (absolwenci szkół bez uprawnień szkół publicznych, czyli najczęściej  kierunków rocznych, na których nauka prowadzona jest według programów autorskich) lub świadectwo ukończenia szkoły, w przypadku absolwentów szkół z uprawnieniami.

Dodatkowo państwowy dyplom technika mogą uzyskać słuchacze szkół z uprawnieniami szkół publicznych. Warunkiem otrzymania dyplomu technika jest pozytywne zdanie zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Dodatkowo słuchacze niektórych kierunków w szkołach TEB Edukacja w trakcie nauki mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty i uprawnienia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.teb.pl/certyfikaty


Godło RP