Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Babci/Dziadka”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji są osoby pełnoletnie, powyżej 50-go roku życia, posiadające wykształcenie średnie.
 3. Przedmiotem promocji jest koc z polaru o wartości 20 zł brutto  (słownie dwadzieścia złotych brutto), który otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja
  sp. z o.o.
 5. W stosunku do Uczestników promocji Organizator odpowiada za wykonanie przez Uczestnika czynności oznaczonych w Regulaminie.

 

§2
Szczegółowe zasady promocji

 1. Promocją może być objęta osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
  a) w terminie 21-22.01.2020 r. zapisze się w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ do Akademii III Wieku w szkołach TEB Edukacja.
  b) podpisze umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia od semestru wiosennego (luty 2020) w jednym z oddziałów TEB Edukacja.
  c) w momencie odebrania nagrody będzie słuchaczem Akademii III Wieku.        
 2. Brak spełniania warunków, o których mowa w § 2 ust 1, będzie skutkował odmową przekazania nagrody przez Organizatora.
 3. Promocją objęte są wszystkie oddziały TEB Edukacja, w których występuje Akademia III Wieku.
 4. Potwierdzeniem odebrania nagrody rzeczowej będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do nagrody.
 5. Odbiór nagrody będzie możliwy w Akademii III Wieku szkół TEB Edukacja Sp. z o.o.
 6. Nagrody zostaną wydane do końca kwietnia 2020 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania, poprzez jego wydłużenie. 

 

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon, e-mail
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 7. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, a także
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziale Organizatora.
 5. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 6. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 7. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

 


Godło RP