Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „Bielenda na start”

 

§1
Postanowienia ogólne
 

 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie.
 3. Przedmiotem promocji jest zestaw profesjonalnych kosmetyków marki Bielenda Professional wartości do 105 zł brutto (słownie sto pięć złotych brutto), który otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki.
 4. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.

 

§2
Szczegółowe zasady promocji 

 1. Promocją może być objęta osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
  • w terminie od 10.07.2019 do 31.08.2019 r. zapisze się bezpośrednio w oddziale lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.teb.pl/rekrutacja/zapisy-online/ na kierunek Technik usług kosmetycznych z certyfikatem Bielenda Professional w TEB Edukacja sp. z o.o.
  • podpisze umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia od semestru jesiennego (wrzesień 2019) w jednym z oddziałów TEB Edukacja wymienionych w §2 w punkcie 3
 1. Brak spełniania obu warunków, o których mowa w § 2 ust 1, będzie skutkował odmową przekazania zestawu kosmetycznego przez Organizatora.
 2. Promocją objęte są oddziały organizatora szkoły TEB Edukacja w miastach Bydgoszcz, Białystok, Bielsko-biała, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Jelenia Góra, Katowice, Kalisz, Kielce, Kraków, Legnica, Lubin, Nowy Sącz, Ostrów Wielkopolski, Starogard Gdański, Radom, Świdnica, Zamość.
 3. Potwierdzeniem odebrania zestawu kosmetycznego będzie złożenie własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do skorzystania z promocji.
 4. Odbiór zestawu będzie możliwy po rozpoczęciu nauki w oddziale TEB Edukacja, w którym podpisano umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia na kierunek Technik usług kosmetyczny z certyfikatem Bielenda Professional.
 5. Zestawy zostaną wydane do końca listopada 2019r.
 6. Promocja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu promocji.


§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon, e-mail
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:

  W CELACH

  NA PODSTAWIE

  PRZEZ OKRES

  Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagród

  Regulaminu promocji

  3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji

 7. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, a także
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 10. Podanie danych jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do uczestnictwa w promocji. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług w ramach promocji.


§4
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 4. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie i Oddziale Organizatora.
 5. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 6. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.

 


Godło RP